Reply to The Alolan PokeNerd on "XIII-489-44"

Name