Reply to The Alolan PokeNerd on "XIII-490-45"

Name